Referanser
Nedenfor er noen erfaringsuttalelser fra oppdragsgivere:

"Vi har fått tilbakemelding fra våre kunder om at måten undersøkelsen ble gjennomført på var den beste de hadde opplevd."
Terje Evensen adm. dir. SFK Norge AS


"Vi valgte STATUS nettopp fordi vi følte at de var best på det vi ville oppnå i vårt kundearbeid. Nemlig å lytte, stille spørsmål og komme med riktige løsninger til kunden. Vi er meget fornøyd med resultatene av samarbeidet og ser frem til den videre utviklingen."
Kjetil Løken, marketingsjef Linjegods


"Den måten STATUS gjennomførte denne kvalitative undersøkelsen på ved dybdeintervjuer og en meget god avrapportering innenfor den avtalte tidsrammen, gjør at vi absolutt kan anbefale andre å benytte STATUS. Tilbakemeldinger fra våre kunder var udelt positiv, og de poengterte Ragnar Dahl sin positive personlige fremferd, hans profesjonalitet og evne til å sette seg inn i vårt markedssegment."
Ole Løland, salgssjef Grorud Industrier AS


"Vi er meget godt fornøyd med det arbeidet som ble utført og som er preget av grundighet og ryddighet og ga oss meget verdifull informasjon som vil danne basis for vårt videre strategiske arbeid idet undersøkelsen har gitt oss ny innsikt i hvordan våre klienter vurderer vårt firma."
Gustav Heiberg Simonsen, partner i Simonsen Musæus


"PIL er veldig godt fornøyd med måten undersøkelsen ble gjennomført på og den grundighet som preget hele arbeidet. Til tross for at kun et knippe bedrifter ble besøkt, tror vi at vi gjennom det solide forarbeidet og den tillitsfulle måten intervjuene er gjennomført på, har fått et meget godt bilde av hvorledes våre medlemsbedrifter oppfatter PIL - hva som er våre sterke og svake sider, hvor vi har forbedringspotensiale og hvor vi bør satse mer. Undersøkelsens resultater er allerede innarbeidet i våre planer for 2001 og de nærmeste årene fremover. PIL synes dette er så fruktbart for vår virksomhet at vi allerede nå har besluttet å gjennomføre en tilsvarende undersøkelse senest om 3 år og med samme aktør."
Kjell Wicstrand, direktør Prosessindustriens Landsforening


"Det er vår klare oppfatning at undersøkelsen har gitt langt mer informasjon enn tidligere spørreundersøkelser. Dette skyldes i første rekke at Ragnar Dahl har satt seg godt inn i viktige deler av vår bransje. Samtidig har han gjennom formen på dybdeintervjuene bidratt til at de intervjuede lederne i bedriftene med stor åpenhet har gitt fyldige svar og kommentarer i forhold til en rekke ulike aspekter ved TLs virksomhet."
Christian Aubert, adm. dir Transportbedriftenes Landsforening


"I en undersøkelse som her hvor intervjuing benyttes avhenger mye av intervjuerens evne til å oppnå tillit og vedkommendes evne til å sette seg grundig inn i problemstillingene. Resultatene fra vår undersøkelse tilsier at du i stor grad oppfylte disse kravene. Resultatene ga oss verdifull informasjon og har umiddelbar nytteverdi i vårt arbeid for medlemsbedriftene."
Bjørn Wisted avdelingsleder Mediebedriftenes Landsforening


"Sykehuset Østfold HF gjennomførte i november og desember 2003 en omverdenanalyse. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge samarbeidspartnernes mening om dagens samhandling mellom primærhelsetjenesten (fastleger og sykehjem) og spesialisthelsetjenesten i Østfold (Sykehuset Østold HF). Denne analysen ble utført av Ragnar Dahl, Status AS.

Sykehuset Østfold ser tilbake på samarbeidet med stor tilfredshet. Ragnar Dahl sto for en profesjonalitet som ga prosjektet høy status både eksternt og internt. Forarbeid og utvikling av intervjuguide ble gjennomført med stor nøyaktighet. Så langt vi har klart å bringe i erfaring ble dybdeintervjuene med fastleger og sykehjem gjennomført med innsikt og ryddighet.

Gjennom hele prosessen i Sykehuset Østfold har Ragnar Dahl vært en meget nyttig samtalepartner. Han har vært aktiv i vår arbeidsgruppe og bidratt med faglig veiledning i sluttarbeidet med sykehusets markeds - og samhandlingsplan. Jeg har ingen betenkeligheter med å anbefale Status AS til lignende oppdrag."
Trond Degnes, informasjonsdirektør Sykehuset Østfold HF


Tilbake til startsiden


Hvis ikke denne nettsiden kan leses, eller du har andre tilbakemeldinger?
Ta kontakt med oss via e-post: ragnar@status.no